وضعیت پروازها
اطلاعات پرواز
مبدا
تاریخ
ساعت
زمان واقعی
شماره پرواز
وضعیت
هواپیمایی
توضیحات
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:05
IRB993
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:30
IRB963
طبق برنامه
ایران ایرتور
سنندج
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
12:50
IRC839
طبق برنامه
آسمان
رشت
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
11:40
IRA242
طبق برنامه
ایران ایر
قشم
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:25
TBZ5296
طبق برنامه
آتا
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:30
IZG4014
طبق برنامه
زاگرس
بوشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:30
TBN6302
طبق برنامه
تابان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:00
TBN6298
طبق برنامه
تابان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:00
TBN6248
طبق برنامه
تابان
زاهدان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:15
TBN6332
طبق برنامه
تابان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:00
TBN6255
طبق برنامه
تابان
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:45
KIS7558
طبق برنامه
کیش ایر
كيش
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:00
ATR1906
طبق برنامه
اترک
یزد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:30
MRJ2847
طبق برنامه
معراج
بندرعباس
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:10
IRG2579
طبق برنامه
نفت
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:10
IRG2585
طبق برنامه
نفت
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:00
IRG2583
طبق برنامه
نفت
رشت
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
09:00
IRG2589
طبق برنامه
نفت
ایلام
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:55
IRM4573
طبق برنامه
ماهان
كيش
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
15:15
ATR1908
در حال نشستن
اترک
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:00
CPN045
طبق برنامه
کاسپین
چابهار
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:00
CPN017
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1036
طبق برنامه
ماهان
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRA239
طبق برنامه
ایران ایر
بوشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IZG4062
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IZG4010
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:55
TBZ5236
طبق برنامه
آتا
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:55
TBZ5274
طبق برنامه
آتا
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1099
طبق برنامه
ماهان
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:50
QSM1237
طبق برنامه
قشم ایر
سیرجان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRM1062
طبق برنامه
ماهان
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:45
MRJ2821
طبق برنامه
معراج
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:45
IZG4099
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:45
KIS7080
طبق برنامه
کیش ایر
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:40
IRM1086
طبق برنامه
ماهان
یزد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:40
IRA299
طبق برنامه
ایران ایر
ارومیه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:35
IRA278
طبق برنامه
ایران ایر
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:35
QSM1283
طبق برنامه
قشم ایر
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:45
KIS7452
طبق برنامه
کیش ایر
بوشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:30
IRC3915
طبق برنامه
آسمان
گرگان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:25
IRC635
طبق برنامه
آسمان
بندرعباس
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:25
IRA257
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:15
QSM1203
طبق برنامه
قشم ایر
گرگان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:10
IRC633
طبق برنامه
آسمان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:10
IRB8057
طبق برنامه
ایران ایرتور
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:50
CPN049
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:55
IRA461
طبق برنامه
ایران ایر
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:55
IRA427
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:20
CPN041
طبق برنامه
کاسپین
یزد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:55
IRG2609
طبق برنامه
نفت
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:50
IRC833
طبق برنامه
آسمان
قشم
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:45
MRJ2845
طبق برنامه
معراج
بندرعباس
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IZG4022
طبق برنامه
زاگرس
کرمان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:40
IRM1052
طبق برنامه
ماهان
دزفول
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:10
CPN035
طبق برنامه
کاسپین
کرمانشاه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRC627
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:15
IZG4056
طبق برنامه
زاگرس
چابهار
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:10
IRC3921
طبق برنامه
آسمان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
22:00
CPN019
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:55
CPN027
طبق برنامه
کاسپین
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:55
IZG4070
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:50
IRC3787
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:50
QSM1251
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:50
CPN029
طبق برنامه
کاسپین
بندرعباس
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:45
KIS7088
طبق برنامه
کیش ایر
ارومیه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:50
TBZ5278
طبق برنامه
آتا
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:40
CPN023
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:40
CPN025
طبق برنامه
کاسپین
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:35
IRG2615
طبق برنامه
نفت
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:30
KIS7402
طبق برنامه
کیش ایر
عسلویه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:25
IRC823
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:15
IZG4026
طبق برنامه
زاگرس
آبادان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:15
QSM1217
طبق برنامه
قشم ایر
بندرعباس
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:45
TBZ5282
طبق برنامه
آتا
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:55
IRC3785
طبق برنامه
آسمان
کرمانشاه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:55
IRM1009
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:45
TBN6223
طبق برنامه
تابان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:30
IZG4012
طبق برنامه
زاگرس
قشم
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:25
QSM1243
طبق برنامه
قشم ایر
دزفول
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:15
IRC865
طبق برنامه
آسمان
بوشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:00
IRA414
طبق برنامه
ایران ایر
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:00
TBZ5241
طبق برنامه
آتا
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:00
TBN6276
طبق برنامه
تابان
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:00
KIS7024
طبق برنامه
کیش ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:00
QSM1259
طبق برنامه
قشم ایر
کرمانشاه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:55
IRA286
طبق برنامه
ایران ایر
رشت
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:45
IRC845
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
10:30
TBN6325
طبق برنامه
تابان
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:40
TBZ5224
طبق برنامه
آتا
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:30
IZG4018
طبق برنامه
زاگرس
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:30
TBZ5207
طبق برنامه
آتا
یزد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:30
IRC863
طبق برنامه
آسمان
بندرعباس
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:15
IRM4592
طبق برنامه
ماهان
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:10
IRA442
طبق برنامه
ایران ایر
ماهشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:00
IZG4064
طبق برنامه
زاگرس
بم
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:00
IRM4576
طبق برنامه
ماهان
آبادان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:00
IRB915
طبق برنامه
ایران ایرتور
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:55
TBZ5247
طبق برنامه
آتا
یزد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
19:00
TBZ5239
طبق برنامه
آتا
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:50
IRC601
طبق برنامه
آسمان
بیرجند
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:45
IRM1048
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:45
MRJ2803
طبق برنامه
معراج
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:45
IZG4046
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:30
IRM1042
طبق برنامه
ماهان
قشم
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:30
IZG4032
طبق برنامه
زاگرس
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:20
IRG2619
طبق برنامه
نفت
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:15
IZG4072
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:45
KIS7020
طبق برنامه
کیش ایر
آبادان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:15
IRC861
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:30
TBN6296
طبق برنامه
تابان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:20
TBZ5214
طبق برنامه
آتا
عسلویه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:55
CPN015
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
18:30
IRM1034
طبق برنامه
ماهان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:30
IRG2617
طبق برنامه
نفت
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:40
IRG2613
طبق برنامه
نفت
قشم
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:25
CPN037
طبق برنامه
کاسپین
عسلویه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:20
IRM1017
طبق برنامه
ماهان
کرمان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:20
IRM1054
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:15
TBN6259
طبق برنامه
تابان
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:15
KIS7052
طبق برنامه
کیش ایر
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:15
TBN6264
طبق برنامه
تابان
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
17:00
KIS7428
طبق برنامه
کیش ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:45
MRJ2801
طبق برنامه
معراج
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:45
KIS7068
طبق برنامه
کیش ایر
سنندج
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:35
QSM1292
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:30
IRM1030
طبق برنامه
ماهان
جیرفت
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:10
IRM4574
طبق برنامه
ماهان
ایلام
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:25
IRC3843
طبق برنامه
آسمان
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:25
IRB997
طبق برنامه
ایران ایرتور
رامسر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:15
IRC827
طبق برنامه
آسمان
اصفهان/سیری
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:15
IRG2577
طبق برنامه
نفت
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:15
KIS7054
طبق برنامه
کیش ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
16:00
IZG4074
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:45
IZG4050
طبق برنامه
زاگرس
زاهدان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:45
IRC851
طبق برنامه
آسمان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:45
IRC831
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:35
TBZ5288
طبق برنامه
آتا
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:30
IZG4002
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
20:00
KIS7424
طبق برنامه
کیش ایر
ماهشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:25
QSM1231
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:20
IRA263
طبق برنامه
ایران ایر
کرمانشاه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:15
IRC623
طبق برنامه
آسمان
زاهدان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:15
QSM1249
طبق برنامه
قشم ایر
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:15
IRB8097
طبق برنامه
ایران ایرتور
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:00
TBZ5222
طبق برنامه
آتا
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:00
TBZ5205
طبق برنامه
آتا
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:50
TBZ5253
طبق برنامه
آتا
ارومیه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:50
QSM1276
طبق برنامه
قشم ایر
گرگان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:45
IRA247
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:45
IZG4030
طبق برنامه
زاگرس
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:45
IRA430
طبق برنامه
ایران ایر
شیراز/لاوان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:05
IRG2517
طبق برنامه
نفت
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:15
IRA255
طبق برنامه
ایران ایر
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:15
MRJ2819
طبق برنامه
معراج
اردبیل
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
14:00
IRA494
طبق برنامه
ایران ایر
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:20
IRG2621
طبق برنامه
نفت
خارک
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:45
IRM4551
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:45
IZG4040
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:30
IRM1088
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:15
IRA465
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:30
KIS7468
طبق برنامه
کیش ایر
كيش
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:10
QSM1245
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
13:15
IZG4092
طبق برنامه
زاگرس
گرگان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
15:40
IRC631
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
12:45
IZG4094
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
23:55
TBZ5212
طبق برنامه
آتا
خرم‌آباد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
12:25
IRM1001
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
12:15
IZG4020
طبق برنامه
زاگرس
یاسوج
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
12:15
IRC3705
طبق برنامه
آسمان
ایلام
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
12:10
IRC843
طبق برنامه
آسمان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
11:45
TBN6246
طبق برنامه
تابان
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
12:00
IRC3781
طبق برنامه
آسمان
بندرعباس
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
11:30
IRM1094
طبق برنامه
ماهان
عسلویه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
11:15
IRC821
طبق برنامه
آسمان
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
11:10
TBZ5203
طبق برنامه
آتا
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
10:40
QSM1213
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
10:40
IRB965
طبق برنامه
ایران ایرتور
زابل
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
10:30
IRM1084
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
10:10
TBN6221
طبق برنامه
تابان
بوشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
10:05
IRA406
طبق برنامه
ایران ایر
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
10:00
IZG4058
طبق برنامه
زاگرس
آبادان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
10:35
KIS7404
طبق برنامه
کیش ایر
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
09:50
IRB957
طبق برنامه
ایران ایرتور
قشم
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
09:30
QSM1241
طبق برنامه
قشم ایر
ایلام
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
09:15
IRC841
طبق برنامه
آسمان
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
09:00
TBZ5245
طبق برنامه
آتا
بوشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
09:50
IZG4024
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:50
IZG4076
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
21:00
TBN6257
طبق برنامه
تابان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:45
IZG4042
طبق برنامه
زاگرس
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:30
IRM4587
طبق برنامه
ماهان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:30
IZG4016
طبق برنامه
زاگرس
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
09:55
IRA342
طبق برنامه
ایران ایر
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:25
CPN021
طبق برنامه
کاسپین
یزد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:45
KIS7084
طبق برنامه
کیش ایر
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:15
IRA418
طبق برنامه
ایران ایر
کرمانشاه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:10
IRC621
طبق برنامه
آسمان
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:10
QSM1281
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:00
TBN6253
طبق برنامه
تابان
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
08:00
TBZ5243
طبق برنامه
آتا
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:50
TBN6230
طبق برنامه
تابان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:45
IZG4090
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:45
IRB8061
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:30
IRB961
طبق برنامه
ایران ایرتور
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:20
IRC3773
طبق برنامه
آسمان
ارومیه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:20
IRC859
طبق برنامه
آسمان
کرمان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:10
IRM1050
طبق برنامه
ماهان
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:00
IRM4530
طبق برنامه
ماهان
تبریز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:00
TBZ5201
طبق برنامه
آتا
گرگان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:00
KIS7544
طبق برنامه
کیش ایر
شیراز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
06:50
IRC3771
طبق برنامه
آسمان
اصفهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
06:45
IRM4532
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
06:45
IRM1038
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
07:30
TBN6251
طبق برنامه
تابان
اهواز
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
06:20
IRG2601
طبق برنامه
نفت
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
05:30
TBZ9050
نشست
آتا
تبریز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:20
IRB979
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
18:30
IRB963
طبق برنامه
ایران ایرتور
زاهدان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
08:15
TBN6332
نشست
تابان
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
08:00
TBN6255
نشست
تابان
بوشهر
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
19:30
TBN6302
طبق برنامه
تابان
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
17:30
TBN6286
تاخیر
تابان
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
16:00
TBN6298
تاخیر
تابان
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
16:00
TBN6248
طبق برنامه
تابان
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
13:15
TBN6239
نشست
تابان
اصفهان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
11:30
TBN6334
نشست
تابان
كيش
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
19:00
IZG4014
طبق برنامه
زاگرس
قشم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
14:00
IZG4038
نشست
زاگرس
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
11:45
IZG4044
نشست
زاگرس
قشم
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
22:30
IZG4034
نشست
زاگرس
چابهار
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
23:15
IRC3741
تاخیر
آسمان
شیراز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
07:45
KIS7558
نشست
کیش ایر
تبریز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
17:10
TBZ5249
طبق برنامه
آتا
اصفهان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IZG4066
طبق برنامه
زاگرس
قشم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:30
IZG4034
طبق برنامه
زاگرس
قشم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
18:55
IZG4084
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
17:45
IZG4072
طبق برنامه
زاگرس
قشم
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
16:45
KIS7556
نشست
کیش ایر
شیراز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
17:00
MRJ2843
طبق برنامه
معراج
آبادان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:30
CPN043
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
12:30
CPN6929
نشست
کاسپین
بندرعباس
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:10
IRG2579
طبق برنامه
نفت
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
18:00
IRG2565
طبق برنامه
نفت
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1036
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRA269
تاخیر
ایران ایر
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRA310
طبق برنامه
ایران ایر
بوشهر
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
18:50
IZG4062
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IZG4010
طبق برنامه
زاگرس
قشم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
13:40
TBZ5296
نشست
آتا
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:55
TBZ5264
طبق برنامه
آتا
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1099
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRC603
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:50
QSM1237
طبق برنامه
قشم ایر
گرگان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRC635
طبق برنامه
آسمان
زاهدان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRM4540
طبق برنامه
ماهان
سیرجان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRM1062
طبق برنامه
ماهان
کرمانشاه
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:45
IRC627
تاخیر
آسمان
كيش
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:45
MRJ2821
طبق برنامه
معراج
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:45
IZG4099
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:45
KIS7080
طبق برنامه
کیش ایر
شیراز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:40
IRM1086
طبق برنامه
ماهان
چابهار
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:40
IRG2599
طبق برنامه
نفت
اصفهان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:35
QSM1283
طبق برنامه
قشم ایر
اصفهان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:25
IRA315
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:25
QSM1203
طبق برنامه
قشم ایر
دزفول
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:15
IRG2611
طبق برنامه
نفت
كيش
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:00
KIS7028
طبق برنامه
کیش ایر
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:55
CPN019
طبق برنامه
کاسپین
تبریز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:55
TBZ5247
طبق برنامه
آتا
دزفول
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:05
CPN035
طبق برنامه
کاسپین
بوشهر
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:50
IRA318
طبق برنامه
ایران ایر
شیراز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:50
CPN049
طبق برنامه
کاسپین
بندرعباس
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IRA459
طبق برنامه
ایران ایر
بندرعباس
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IZG4022
طبق برنامه
زاگرس
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IRC833
طبق برنامه
آسمان
کرمان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:40
IRM1052
طبق برنامه
ماهان
یزد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:40
IRC863
تاخیر
آسمان
آبادان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
20:25
QSM1217
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:15
IZG4056
طبق برنامه
زاگرس
بندرعباس
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:15
KIS7088
تاخیر
کیش ایر
یزد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:15
KIS7084
طبق برنامه
کیش ایر
كيش
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:55
IZG4070
طبق برنامه
زاگرس
عسلویه
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:50
IRC823
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:50
IRC3787
طبق برنامه
آسمان
ارومیه
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:00
TBZ5278
طبق برنامه
آتا
آبادان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:30
IZG4028
طبق برنامه
زاگرس
تبریز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:40
CPN047
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:45
IRA263
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
22:15
CPN041
طبق برنامه
کاسپین
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:35
IRG2615
طبق برنامه
نفت
کرمان
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
19:15
IRM1078
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:45
IZG4026
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:15
IRB997
تاخیر - 02:00
ایران ایرتور
ماهشهر
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
18:00
IZG4064
طبق برنامه
زاگرس
یزد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
21:10
TBZ5239
طبق برنامه
آتا
مشهد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
15:45
TBN6223
طبق برنامه
تابان
اهواز
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:30
IZG4012
طبق برنامه
زاگرس
بندرعباس
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
20:30
TBZ5282
طبق برنامه
آتا
قشم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
23:35
QSM1243
طبق برنامه
قشم ایر
کرمانشاه
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
20:20
IRC625
تاخیر
آسمان
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:05 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB993
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB963
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سنندج
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC839
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رشت
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA242
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:25 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5296
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4014
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6302
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6298
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6248
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:15 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6332
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6255
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7558
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:00 ()
 • هواپیمایی: اترک
  پرواز: ATR1906
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:30 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2847
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:10 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2579
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:10 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2585
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:00 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2583
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رشت
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:00 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2589
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ایلام
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4573
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:15 ()
 • هواپیمایی: اترک
  پرواز: ATR1908
 • وضعیت: در حال نشستن
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:00 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN045
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:00 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN017
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1036
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA239
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4062
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4010
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5236
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5274
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1099
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1237
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سیرجان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1062
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2821
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4099
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7080
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:40 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1086
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA299
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:35 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA278
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:35 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1283
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7452
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:30 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3915
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:25 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC635
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:25 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA257
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:15 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1203
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:10 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC633
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:10 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8057
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN049
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA461
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA427
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:20 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN041
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2609
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC833
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2845
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4022
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:40 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1052
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:10 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN035
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC627
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4056
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:10 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3921
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:00 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN019
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:55 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN027
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4070
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3787
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1251
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN029
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7088
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5278
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:40 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN023
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:40 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN025
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:35 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2615
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:30 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7402
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:25 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC823
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4026
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:15 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1217
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:45 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5282
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:55 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3785
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1009
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6223
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4012
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:25 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1243
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC865
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA414
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5241
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6276
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7024
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1259
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA286
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رشت
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC845
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:30 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6325
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:40 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5224
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4018
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5207
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC863
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:15 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4592
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:10 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA442
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ماهشهر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4064
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بم
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:00 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4576
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:00 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB915
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5247
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5239
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC601
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بیرجند
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:45 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1048
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2803
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4046
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1042
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4032
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:20 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2619
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4072
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7020
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC861
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:30 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6296
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:20 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5214
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:55 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN015
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1034
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:30 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2617
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:40 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2613
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:25 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN037
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:20 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1017
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:20 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1054
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:15 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6259
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:15 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7052
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:15 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6264
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7428
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2801
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7068
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سنندج
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:35 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1292
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1030
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: جیرفت
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:10 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4574
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ایلام
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:25 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3843
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:25 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB997
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رامسر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC827
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان/سیری
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:15 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2577
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:15 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7054
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4074
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4050
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC851
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC831
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:35 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5288
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4002
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7424
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ماهشهر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:25 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1231
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:20 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA263
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC623
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:15 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1249
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:15 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8097
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5222
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5205
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:50 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5253
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:50 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1276
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA247
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4030
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA430
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز/لاوان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:05 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2517
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:15 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA255
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:15 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2819
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اردبیل
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:00 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA494
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:20 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2621
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: خارک
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:45 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4551
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4040
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1088
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:15 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA465
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:30 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7468
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:10 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1245
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4092
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:40 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC631
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4094
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5212
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: خرم‌آباد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:25 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1001
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4020
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یاسوج
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3705
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ایلام
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:10 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC843
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6246
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:00 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3781
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1094
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC821
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:10 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5203
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:40 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1213
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB965
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زابل
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1084
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:10 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6221
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:05 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA406
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4058
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:35 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7404
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:50 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB957
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:30 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1241
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ایلام
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC841
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5245
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:50 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4024
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:50 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4076
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6257
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4042
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4587
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4016
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA342
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:25 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN021
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7084
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:15 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA418
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:10 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC621
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:10 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1281
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6253
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5243
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:50 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6230
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4090
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8061
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB961
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:20 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3773
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:20 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC859
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:10 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1050
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:00 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4530
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5201
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7544
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3771
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:45 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4532
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:45 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1038
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:30 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6251
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:20 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2601
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 05:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ9050
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:20 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB979
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB963
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:15 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6332
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6255
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6302
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:30 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6286
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6298
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6248
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:15 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6239
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:30 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6334
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4014
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4038
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4044
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4034
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3741
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7558
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:10 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5249
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4066
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4034
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4084
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4072
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7556
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:00 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2843
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:30 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN043
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:30 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN6929
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:10 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2579
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:00 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2565
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1036
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA269
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA310
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:50 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4062
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4010
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:40 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5296
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5264
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1099
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC603
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1237
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC635
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4540
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سیرجان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1062
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC627
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2821
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4099
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7080
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:40 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1086
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:40 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2599
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:35 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1283
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:25 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA315
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:25 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1203
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:15 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2611
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7028
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN019
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5247
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:05 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN035
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA318
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN049
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA459
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4022
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC833
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:40 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1052
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:40 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC863
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:25 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1217
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4056
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:15 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7088
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:15 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7084
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4070
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC823
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3787
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5278
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4028
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:40 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN047
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA263
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:15 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN041
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:35 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2615
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:15 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1078
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4026
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:15 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB997
 • وضعیت: تاخیر - 02:00
 • توضیحات:
 • مبدا: ماهشهر
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4064
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:10 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5239
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6223
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4012
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5282
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:35 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1243
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:20 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC625
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات: