درصد جریمه

* لیست درصد جریمه پروازهای داخلی سیستمی

درصد جریمه

* در هواپیمایی ماهان نرخ کودک معادل 75 درصد نرخ بزرگسال و در سایر ایرلاین‌ها معادل 50 درصد میباشد.

* در تمامی ایرلاین‌ها نرخ نوزاد معادل 10درصد نرخ بزرگسال میباشد.

* برای اطلاع از درصد جریمه پروازهای چارتری با پشتیبانی "آویتو" تماس بگیرید 05138914536 و 09026268530